بی‌نام‌ها| صفحه‌ی اصلی |حامد قدوسی

بايگانی مطالب: بابک داد

جمعه ۲۳ اسفند ۸۷::March 13, 2009

پشت پرده‌های نامزدی ميرحسين!

(نقل از وبلاگ بابک داد)

«رياضيات» ميرحسين،

«تمديد» احمدي نژاد را محال كرده!


ترديد نكنيد نامزدي مهندس موسوي،«تمديد احمدي نژاد» را تقريبا" محال كرده است و اين كار بزرگ با «رياضيات» انجام مي شود. اين نتيجه گيري،برخلاف چيزي است كه از ديروز برخي از اصولگرايان با ذوق زدگي تبليغ مي كنند.اما صحت دارد.اصولگرايان مي گويند نامزدي يكباره ميرحسين،جبهه اصلاحات را دچار تشتت و هرج و مرج كرده و اختلافات داخلي در حال اوج گرفتن است.بعضي از اصلاح طلبان هم با ناپختگي و اشتباه، سعي دارند القا كنند كه نامزدي يكباره ميرحسين ،بنوعي «مبهم» است و آراي اصلاح طلبان را مي شكند و الي آخر. من دلايل متقاعد كننده اي دارم كه «بهر كيفيتي»، نامزدي ميرحسين موسوي مثبت و نتيجه بخش و به سود «همه تحول خواهان» است.او به ميدان آمده تا با يك «مهندسي» بي نقص و با منطق رياضيات،كشور را از دست اصولگرايان به رهبري احمدي نژاد نجات دهد. مهندس موسوي «جادوي رياضيات سياسي» را بخوبي بلد است!

۱-      نامزدي مهندس موسوي بيش از آنكه براي اصلاح طلبان خطرناك(!) باشد، اتفاقا" تقويت آنان و «تضريب» رأي آنهاست.تا قبل از اين،نگراني همه مخالفان احمدي نژاد اين بود كه بودن همزمان «دو نامزد» اصلاح طلب در عرصه (كروبي و خاتمي) آراي اصلاح طلبان را «تقسيم» ميكند و نهايتا" به پيروزي احمدي نژاد مي انجامد.اين نگراني درست و بجا بود. حالا با همان استدلال عده اي نگران تر شده اند كه با حضور يك «فرد سوم»، آراي اصلاح طلبان بيشتر «تقسيم» مي شود.در حاليكه اين عده نبايد فراموش كنند «فرد سوم» يك فرد عادي نيست. ميرحسين، تنها كسي است كه بدليل قوت و نفوذش قدرت دارد «آراي تقسيم شده» (آراي ورودي از سه كانال) را در روزهاي پاياني به سود يك نامزد نهايي،«تجميع» كند.فقط «نامزدي ميرحسين» است (نه صرفا" توصيه هايش) كه به وقت لزوم ميتواند شيخ راسخ اصلاحات،يعني آقاي كروبي را به كناره گيري ناگزير كند.در واقع اگر چيزي باشد كه بتواند كروبي را به كناره گيري راضي كند،«در صحنه ماندن» ميرحسين موسوي بعنوان «نامزد» است.اين قضيه براي راضي كردن «خاتمي» براي كناره گيري به نفع دوتن ديگر هم صدق ميكند.در روزهاي پاياني،ميرحسين قطعا" به نفع نامزدي كه در آن زمان،بيشترين توجه مردم را به خود معطوف كند،تصميم خواهد گرفت و تصميمش بدون مقاومت از سوي دو نامزد ديگر يعني آقايان خاتمي و كروبي پذيرفتني خواهد بود.شايد تصميم ميرحسين،كناركشيدن خود و كروبي به نفع خاتمي يا بالعكس به نفع كروبي باشد.به عبارتي فقط ميرحسين است كه بعد از «تقسيم آراي اصلاح طلبان» مي تواند همان آرا را به سود تحول خواهي و اصلاحگري «تجميع» كند و رأي هر سه را به سبد يك نامزد واريز نمايد.غير از اين،با حضور همزمان كروبي و خاتمي،هر دو شكست خواهند خورد.

۲-      از طرفي با دوستي ديرينه اي كه بين اين سه تن(كروبي،خاتمي و ميرحسين) وجود داشته و دارد،هيچكدام ديگري را تخريب نخواهند كرد.بلكه در عوض،هر سه اين نامزدها از «سه زاويه» به ميان مردم ميروند و با «سه بخش از جامعه» حرف خواهند زد و آراي آنها را از «سه كانال»جمع خواهند كرد.طبيعتا" اين سه تن،بجاي گفتن ديكته،ميروند تا حرف مردم را بشنوند و در تصميم نهايي، دو نفري كه فارغ از منيتها به نفع مردم تصميم گيري مي كنند كه بمانند يا بروند، همه طرفداران خود را به نفع آنكه باقي مي ماند،بسيج خواهند كرد.ضمن اينكه دغدغه ها و نيازهاي مردم هوادار خود را به «نامزد نهايي» منتقل مي كنند تا در صورت پيروزي(كه خيلي بعيد هم نيست) به آنها توجه كافي داشته باشد.آقاي موسوي توانايي «مهندسي» اين قضيه را دارد.

۳-      نوع آمدن «يكباره» مهندس موسوي، بيشترين تاثير را بر فضاي انتخابات داشته و «شوك» تازه اي به بخش بزرگي از مردم «كم انگيزه» داده و بحث انتخابات را به «داخل خانه ها» برده است.«ورود» بحثهاي انتخاباتي به درون «خانه» ها،يك نتيجه قطعي خواهد داشت:«خروج از خانه براي انتخابات!» تحرك و حضور همه مردم،مانع از اين مي شود كه در «غيبت اكثريت» يك اقليت بتواند آراي سنتي خود را به شخصي مانند آقاي احمدي نژاد بدهد.پس ترديد نكنيد نامزدي موسوي،انتخابات را «پرشور و پرتعداد» خواهد كرد و اين نهايتا" به زيان اصولگرايان است.

۴-      ميرحسين مي تواند بخش عظيمي از مردم يعني محرومين و طبقه متوسط را با «گفتمان اصلاح و تحول خواهي» همراه و آشنا كند و از سبد آراي اصولگرايان بيرون بياورد و «منها» كند. گفتمان عدالت محوري موسوي و حمايت جدي او از طبقه محرومين،«نسخه اصل» از شعارهاي صرفا" تبليغاتي است كه احمدي نژاد در اين سالها سر داده است.حالا رأي آن طبقه اجتماعي كه كم هم نيست،بجاي واريز اشتباهي به سبد اصولگرايان،به سمتي ميرود كه بايد.زيرا  بسياري از مردم بهترين «مصداق» حمايت از عدالت محوري و ساده زيستي را در ميرحسين مي بينند نه احمدي نژاد،كه تلاش دارد در اين زمينه ها خود را «نسخه مشابه» شهيد رجايي معرفي كند.حال يك نسخه اصل مقابل روي مردم است.

۵-      ميرحسين موسوي مي تواند تعبيرهاي غيرمنطقي و بدبينانه و نادرست از «اصلاحگري و تحول خواهي و تغيير» را براي طبقات متدين جامعه «بازتعريف» كند و آنان را توجيه سازد.اين طبقه در اين سالها بدليل تبليغات مخالفان و عملكردهاي تند برخي از اصلاح طلبان،از چيزي بنام «اصلاحات» ترسانده شده اند و آن را مترادف بي ديني و لااباليگري مي شناسند. اينك متدينين مي توانند با اطميناني كه به «نسخه اصلي» يك «انقلابي متدين و دين مدار» بنام ميرحسين موسوي دارند،تعبيرهاي درست و منطقي تر از اصلاحگري و لزوم تحول و تغيير را «از زبان او» بشنوند.متدينين اطمينان خواهند يافت كه «اصلاحگري و تحول خواهي» با حضور ميرحسين، دين و ايمان جامعه را تهديد نخواهد كرد و بخصوص با نوع مديريت قاطعانه مهندس موسوي،او قدرت كافي دارد تا از به انحراف كشيده شدن اصلاحگري توسط برخي افراد جلوگيري كند.اين نهايتا" به سود همه كساني است كه به «تحول» و اصلاح مثبت در جامعه ما مي انديشند و ضرورتش را مي دانند.از اين زاويه كه بنگريم، موسوي ميتواند بخش پرتعدادي از بدنه اجتماعي ما را با نوع گفتمان مخصوص خود،با «تحول خواهي» همراه كند و به وقتش آن آراء را به سبد نامزد نهايي اصلاحگران «جمع» بزند.اين امر البته منوط به «حذف و تفريق تفكرات انحرافي» برخي از اصلاح طلباني است كه باعث بدبيني مردم به اصلاحات و حتي شخص آقاي خاتمي شده اند.والا قرار نيست ميرحسين موسوي،توجيه گر «مغالطه هاي برخي اصلاح طلبان» باشد.او اعتماد مردم و متدينين به خويش را هزينه چنان چيزي نخواهد كرد.

۶-      ميرحسين موسوي در اين چندماه،خدمت بزرگ ديگري هم كرده كه از ديدها مخفي مانده است.او بنفع همه اصلاح طلبان و تحول خواهان «خريد زمان» انجام داد.چه آن زمان كه ترديدهاي او و خاتمي،براي «آمدن» مدتها طول كشيد و چه حالا كه با آمدن يكباره اش به صحنه، باز جناح مقابل را براي شروع تخريب خاتمي يا كروبي دچار گيجي و سردرگمي كرده است.حالا «اين سه تن» مي توانند اين خريد زمان را مدتي «مديريت» كنند و با ترديدهاي «ميروم/ نميروم/تو بمان/نمي مانم و..» هم ذهن خبري جامعه را با انتخابات «درگير» نگه دارند و هم در حاشيه اين خبرسازيها،«بخشهاي تازه از برنامه هاي انتخاباتي» خود را براي مردم بيان كنند.بخشي از اين تحليل،مبتني بر فرض اوليه اي است كه اين كارها در يك اتاق فكر بصورت يك برنامه هدفمند طراحي شده باشد و اين سه نفر بخواهند در يك تلاش جمعي،هر كدام بخشي از جامعه را همدل كنند و نهايتا" دولت را از دست گروهي كه وضعيت را به مرز فاجعه كشانده،بيرون آورند. هرچند بدون اين فرض هم،اين سه تن در دور دوم انتخابات ناگزير خواهند شد يكي را از ميان خود انتخاب كنند كه اگر همديگر را پشتيباني كنند باز هم نتيجه مثبتي خواهد داشت.

بنابر اين دلايل،معتقدم همه كساني كه بدنبال «تحول مثبت» و «اصلاح امور جامعه» هستند،در هر صورتي، بايد از آمدن ميرحسين موسوي خوشنود باشند و طرفداران اين سه تن (ميرحسين،كروبي و خاتمي) به شدت بايد مراقبت كنند هيچ سخني نگويند كه موجب «خنثي كردن نيروي يكي از اين سه تن» شود.اينطور و با «اتفاق» ميتوان نتيجه مثبتي گرفت و كشور را از بحرانهاي فراواني كه درگيرش است نجات داد.همين است كه معتقدم مهندس موسوي «جادوي رياضيات سياسي» و ضرب  و تقسيم و جمع و تفريق و خلاصه «جادوي اتفاق» را بخوبي بلد است و ميتواند نهايتا" باعث يك «اتفاق» بزرگ باشد. آنچنانكه حافظ بزرگ ميفرمايد:آري به اتفاق «جهان» ميتوان گرفت.


پي نوشت!:سايت فرارو خبر داده آقای احمدی نژاد گفته است که "اسلام روز یعنی همین شکل و قیافه مهدي کلهر !".كلهر مشاور احمدي نژاد است و بخاطر اظهاراتش و بخصوص نوع موهاي بلندش توجه رسانه ها را بخود جلب كرده است.کلهر به روزنامه ابتکار گفته است: من با يکي از خبرگزاري ها مصاحبه اي داشتم ، گفت چرا موهايت اين جوري و لباست اينطوري است؟ گفتم مربوط به خودم است و به دولت ربطي نداره که همين نکته را دکتر ديده بود و اعتراض کرد چرا به دولت نهم ربطي ندارد و گفتند اتفاقا اسلام روز همين شکل و قيافه کلهر است، من شبي که براي مناظره با آقاي مرعشي مي رفتم، به آقاي احمدي نژاد گفتم مي خواهيد برم آرايشگاه بعد بروم مناظره. دکتر گفت نه و اصرار داشت که من با همين تيپ و قيافه در مناظره حاضر شوم..

                                           مهدي كلهر

Powered by
Movable Type 3.34
Free counter and web stats